ตอน ค. ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับ การติดตั้ง ทางไฟฟ้า หน้า 2

1.103 เครื่องห่อหุ้มและการกเนส่วนที่มีไฟฟ้า 1
ส่วนที่มีไฟฟ้าของบริภัณฑ์ที่มีแรงดันตั้งแต่ 50 โวลต์ขึ้นไป ต้องมีการกันเพื่อป้องกันการ
– สัมผัสฟวนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ การกั้นอาจใช้เครื่องห่อหุ้มหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมดังนี้

ตอน ก. ฟัาหรับระบบแรงตำ
1.103.1 การกน
การกั้นอาจใชพวธีการหนืงวิธีการใดดังต่อไปนี้
1.103.1.1 อยู่ในห้องหรือเครื่องห่อหุ้มที่มีลักษณะคล้ายกันึ่งอนุญาตให้เข้า
ได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
1.103.1.2 อยู่ในสถานที่ซื่งมีแผงหรือรั้วตาข่ายกั้นที่ถาวรและเหมาะสม และ
๒ การเข้าไปยังที่ว่างซี่งอาจสัมผัสฟวนที่มีไฟฟ้าได้นั้นทำได้เฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ช่องเปิดใดๆ ของที่กั้นหรือที่ปิดบังต้อง
มีขนาดหรืออยู่ในตำแหน่งที่บุคคลอื่นไม่อาจสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้โดยบังเอิญ

1.103.1.3 ติดตั้งแยกส่วนในพื้นที่หรือบริเวณ เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ เช่น ติดตั้งบนระเบียง บ่นกันสาด หรือ
บน นั่ง ร้าน
1.103.1.4 ติดตั้งยกขึ้นเหนือพื้นหรือพื้นที่ทำงานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
1.103ข่.5 ในที่ซึ่งมีการติดตั้ง สวิตช์ หรือบริภัณฑ๊่อนในระบบแรงตำ่ ต้องมี
การกันแยกออกจากระบบแรงสูงด้วยแผ่นกั้น รั้ว หรือตาข่าย
ที่ เหมาะสม
1 ตอน ข. ฟัาหรับระบบแรงสูง
g 1.103.2 การติดต่อทางไฟฟ้าในห้องทีปดล้อม
การติดตั้งทางไฟฟ้าในห้องที่ปิดล้อมหรือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพง ผนัง
หรือรั้ว โดยมีการปิดกั้นทางเข้าด้วยกุญแจ หรือวิธีการอื่นที่ได้รับการรับรอง
แล้ว ให้ถือว่าเป็นสถานที่เข้าได้เฉพาะบุคคลทีมีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ชนิด
ของเครื่องห่อหุ้มต้องออกแบบและสร้างให้สอดคล้องกับประฌทและระดับ
ของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
กำแพง ผนัง หรือรั้วที่มีความสูงน้อยกว่า 2.00 เมตรไม่ถือว่าเป็นการป้องกัน
การเข้าถึง นอกจากจะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมที่ทำให้การกั้นนั้นมีคุณสมบัติในการ
กั้นเทียบเท่ากำแพง ผนัง หรือรั้วที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
ฯ.103.3 การติดตั้งภายในอาคาร
ในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้
ฯ.103ึ 3.1 เป็นบริภัณฑ์ที่อยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะหรืออยู่ในห้องหรือ
บริเวณที่ใฟกุญแจได้
1.103.3.2 สวิตช์เกียึ์ อี่ยู่ในเครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะ หน่วยสถานีย่อย (unit
substatจ่on) หม้อแปลง กล่องดึงสาย กล่องต่อสาย และบริภัณฑ์
อื่นที่คล้ายกัน ต้องทำป้ายหรือเครื่องหมายเตือนภัยที่เหมาะสม
1.10ว.3.3 ช่องระบายอากาศของหม้อแปลงแบบแห้งหรือช่องของบริภัณฑีอน
ที่คล้ายกัน ต้องออกแบบให้วัตถุจากภายนอกทีอาจลอดเข้าไป
ให้เบี่ยงเบนพ้นไปจากส่วนที่มีไฟฟ้า

1.103.4 การติดตงภายนอกอาคาร
ในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ การติดตั้งทางไฟฟ้าต้องอยู่ในเครื่องห่อหุ้ม
หรือวิธีการอื่นที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัย
1.104 สถานที่#งบริภัณฑฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพได้
ในสถานที่ซึ่งบริภัณฑฟฟ้าอาจได้รับความเสยหายทางกายภาพได้ ต้องกันด้วยที่กั้น
หรือเครื่องห่อหุ้มที่มีความแข็งแรง ที่จะป้องกันความเสยหายนั้นได้
1.105 เครื่องหมายเตือนภัย
ทางเข้าห้องหรือที่กั้นที่มีส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ภายในและเปิดโล่ง ต้องมีเครื่องหมายเตือพัย
ที่ชัดเจนและเห็นได้ง่าย เพื่อห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป
1.106 ส่วนที่มีประกายไฟ
1 ฟวนของบริภัณฑซี่งในขณะใช้งานปกติทำให้เกิดอาร์ก ประกายไฟ เปลวไฟ หรือโลนะ
หลอมเหลว ต้องมีการหุ้มหรือปิดกั้นและแยกจากวัสดุที่ติดไฟได้
1.107 การทำเครื่องหมายระบุเครื่องปลดวงจร
เครื่องปลดวงจพี่ใช้สำหรับมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายเมน สายป้อนหรือวงจรย่อยทุก
เครื่องต้องทำเครื่องหมายระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนติดไว้ที่เครื่องปลดวงจรหรือใกล้กับ
เครื่องปลดวงจรนั้น นอกจากว่าตำแหน่งและการจัตเครืองปลดวงจรนั้นชัดเจนอยู่แล้ว
เครื่องหมายต้องชัดเจนและทนต่อสภาพแวดล้อม
ระยะห่างทางไฟฟ้านี้ ครอบคลุมถึงระยะห่างทั้งหมดทีเกี่ยวข้องกับสายจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าเหนือพื้นดิน (overhead supply) สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานทั้งแบบถาวรและ
. ชั่วคราว สำหรับกรณีพาดสายผ่านอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ โดยที่สายไฟฟ้าไม่ได้ยึด
1 ติดกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ
1.108 การวัดระยะห่างทางไฟฟ้า
การวัดระยะห่างทางไฟฟ้าให้วัดระยะในแนวตรงจากผิว (suศace) ของส่วนที่มีแรงดัน
ไฟฟ้า (สายไฟ ตัวนำไฟฟ้า และอุปกรณฟฟ้า) ไปยังผิดของส่วนที่ไม่มีแรงตันไฟฟ้า
หรือไปยังส่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ที่สุด