ตอน ค. ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับ การติดตั้ง ทางไฟฟ้า

1.101 การต่อทางไฟฟ้า (EIectrical connection) การต่อสายตัวนำ ต้องใช้อุปกรณ์ต่อสาย และ วิธีการต่อสาย ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการ ต่อตัวน ำที่ เป็นโลหะต่างชนิดกัน ต้อง ใช้อุปกรณ์ต่อสาย ที่ สามารถใช้ต่อตัวนำต่างชนิด กันได้

1.101.1 ขั้วต่อสาย (Terminals)
การต่อตัวนำเข้ากับขั้วต่อสาย ต้องเป็นการต่อที่ดี และไม่ทำให้ตัวนำเสียหาย
ขั้วต่อสาย ต้อง เป็นแบบบีบ หรือแบบขันแน่น ด้วยหมุดเกลียว หรือ แป้นเกลียว
ในกรณีที่ สายขนาดไม่ใหญ่กว่า 6 ตร.มม. อนุญาต ให้ใช้สายพันรอบหมุด
เกลียว หรือ เดือย เกลียว (stud) ได้ แล้วขันให้แน่น

1.101.2 การต่อสาย (splices)
ต้องใช้ อุปกรณ์ สำหรับ การต่อสาย ที่เหมาะสมกับงาน หรือโดยการเชื่อมประสาน (Brazing) การเชื่อม (welding) หรือการบัดกรี (soldering) ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน หากใช้ วิธีการบัดกรีต้อง ต่อให้แน่นทั้งทางกล และ ทางไฟฟ้าเสียก่อนแล้วจึงบัดกรีทับรอยต่อ ปลายสายที่ตัดทิ้งไว้ต้องมีการ หุ้มฉนวนด้วยเทป หรือ อุปกรณ์ที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับฉนวนของสาย และ เหมาะสมกับการใช้งาน

หมายเหต อนุโลมให้ใชึวธีต่อสายโดยตรงด้วยการพันเกลียวสำหรับ่สา่ย
แกนเดียวที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 2.5 ตร.มมจ
1.102 ที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานฟัาหรับบริภัณฑฟฟ้า
ฉ ต้องจัดให้มีที่ว่างและทางเข้าอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบิตงานและบำรุงรักษาบริภัณฑฟฟ้า
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ที่ว่างดังกล่าวห้ามใช้สำหรับเก็บของ
– ตอน ก. ฟัาหรับระบบแรงตำ
1.102.1 ที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน
1่ ที่ว่างเพื่อปฎิบิตงานสำหรับบริภัณฑ์ใฟฟ้า ที่มีโอกาสตรวจสอบ ปรับแต่งหรือ
บำรุงรักYขณะมีไฟ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตรและไม่น้อยกว่า
ขนาดความกว้างของบริภัณฑ์ใฟฟ้า และความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดใน
ตารางที่ ฯ-1 และที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องพอเพียงสำหรับการเปิดประตูตู้
r่ หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศาในทุกกรณี
คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน
1.ฯ02.2 การวัดความลึก
ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเป็ดโล่งอยู่ หรือวัดจากด้านหน้าของ
เครื่องห่อหุ้ม ถ้าส่วนที่มีไฟฟ้ามีการห่อนุ้ม
1.102.3 ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบตงาน
1.102.3.1 ต้องมีทางเข้าขนาดกว้าง๒่น้อยกว่า 0.60 เมตร และสูงไม่น้อย
กว่า 2.00 ฌตร ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑฟ-
ฟ้า ได้อย่างน้อยหนึ่งทาง
! 1.102.3.2 สำหรับแผงสวิตช์และแผงควบคุม ที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 1 200
แอมแปร์ขึ้นไป และกว้างเกิน 1.80 เมตร ต้องมีทางเข้าทั้งสอง
ข้างของแพงที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และความสูง
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
๖ ข้อยกเว้นที่ ฯ ถ้าด้านหน้าของแผงสวิตช์หรือแผงย่อยเป็นที่ว่าง สามารถ
ออกไปยังทางเข้าได้โดยตรงและไม่มีสิ่งกีดขวาง อนุญาต
ให้มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติการทางเดียวได้
ข้อยกเว้นที 2 ในกรณีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานมีความลึกเป็น 2 เท่าที่กำหนด
ในข้อ }ฐฯ02.ฯ มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติการทางเดียวได้

1 ทางเข้าต้องอยู่ห่างจากแผงสวิตช์หรือแผงย่อยไม่น้อยกว่า่ เ 1
ที่กำหนดในตารางที ฯ-1 ด้วย 1
1่์ ตารางที่ 1-1
ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานกับบริภัณฑฟฟ้า ระบบแรงต่ำ
แรงตันไฟฟ้า ความลึกต่ำสุต (เมตร)
วัตเทียบกับดิน 3วลต์) กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3
0-150 0 90 0.90 0.90
151-600 0 90 1.05 1 20
กรณีที่ 1 มีฟวนทีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของทีว่างเพือปฏิบตงาน และอีกด้านหนึง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน
หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพือปฏิบิตงาน แต่ได้มีการ
กั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่นไม้ หรือวัสดุฉนวนอื่น
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300 โวลต์ ให้ถือว่า
เป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า
กรณีที่ 2 มีฟวนทีเมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน และอีกด้านนนื่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน
กรณีที่ 3 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (ไม่มีการกั้นตาม
กรณีที่ ฯ) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
ข้อยกเว้นที่ ฯ บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบิตงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ฌ่ต้องมีที่ว่างเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้
ข้อยกเว้นที่ 2 dวนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่ง มีแรงดันไม่เกิน 3o VAC. หรือ 6o VDC และ
สามารถเข้าถึงได้ ที่ว่างเพื่อปฏิบตึงานอาจเล็กกว่าที่กำหนดได้ แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ก่อน
ข้อยกเว้นที่ 3 บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานจากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างเพื่อ
ปฏิบตึงานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้ ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงด้านหลังเพือทำงานใน
๙วนที่ได้ปลดวงจรใฟฟ้าออกแล้ว ต้องมีทีว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อย-
กว่า 0.75 เมตร ตลอดแนวของบริภัณฑ์
ฯ.1 02.4 แสงสว่าง
เมนสวิตช์ แผงสวิตช์และแผงย่อย หรือเครื่องควบคุมมอเตอร์ เมื่อติดตั้งอยู่
ในอาคาร ต้องมีแสงสว่างบริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะ

ปฏิบิตงานได้ทันที
1,. ยกเว้น เมนสวิตช์หรือแผงย่อย (เดี่ยวหรือกลุ่ม) ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาด
จึงรวมกันไม่เกิน 100 แอมแปร์
ฯ.102.5 ที่ว่างเหนือชั้นที่เพื่อปฏิบิตงาน (Headroom)
-ข บริเวณที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานสำหรับเมนสวิตช์ แผงสวิตข์และแผงย่อย หรือ
k เครื่องควบคุมมอเตอร์ ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และฟวนบน
ของแผงสวิตช์ต้องอยู่ห่างจากเพดานติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร
k ยกเว้น เมนสวิตช์หรือแผงย่อย ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกันไม่เกิน
\ 200 แอมแปร์
ตอน ข. ฟัาหรับระบบแรงสูง
= 1.102.6 ที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน
-T ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบิตงานได้สะดวกและปลอดภัย
w ในการบำรุงรักษาบริภัณฑ์ ในที่ซึ่งมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่
ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า
0.90 เมตร และความลึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1-2 และที่ว่าง
g เพื่อปฏิบิตงานต้องพอเพียงสำหรับการเปิดประตูตู้หรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90
องศา ในทุกกรณี
. คอนกรีต อิฐ ผนังกระเบื้อง ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน
ฯ 1 102 7 การวัดความลึก
1่ ความลึกให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโลงอยู่ หรือวัดจากด้านหนาของ
1 เครื่องห่อหุ้ม
– ฯ.ฯ02.8 ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน
ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ต้องมีอย่างน้อย ฯ ทาง ที่มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
1.102,8.1 เมื่อมีตัวนำเปลือยไม่ว่าระดับแรงดันใด หรือตัวนำหุ้มฉนวนที
๒1 มีแรงดันมากกว่า 600 โวลต์ อยู่ใกล้เคียงกับทางเข้า ต้องมีการ
กั้นตามข้อ 1.103

+ 1-20 __w____
Y 1.102.8.2 ต้องมีบัน{ดถาวรที่เหมาะสมในการเข้าไปยังทีว่างนพื่อปฏิบิตงาน
ในกรณีที่บริภัณฑ์ติดตั้งแบบยกพื้น ชั้นลอย หรือในลักษณะเช่น
จ นดียวกัน
ตา๓งทื่ 1-2 1
ความลึก (Depth) ต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ใฟฟ้า ระบบgรงสูง
2รงดันไฟฟ้า ความลึกต่ำสุด (เมตร) )
วัดเทียบกับดิน $วลต์) กรณีทื่ 1 กรณีทื่ 2 กรณีที่ 3 ง
601ี 2,500 0.90 1.20 1.50 1
2,501-9,000 1.20 1.50 1.80
9,001-25,000 1.50 1.80 2.70
2,500@-75,000 1.80 2.40 3,00
กรณีทื่ 1 มีส่วนที่มีไฟฟ้าเนละเปิดโล่งอข่ทางด้านหนื่งชองทีว่างเพือปฏิบืตงาน เนละอีกด้านหนืง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบืตงานษ่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าณละเเดโล่งและส่วนที่ต่ดลงดิน ค _
หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเป็ดโล่งอน่ทั้งลองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบืตงานนเต่ได้มีการกั้น
ด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่นษ้ หรือวัื ฦฉนวนอื่น –
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ้มฉนวนที่มีแรงดันไฟฟ้าษ่เกิน 300 โวลต์ ให้ถือว่า ]w
เป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า
กรณีทื่ 2 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอเ่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน เนละอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงานเป็นฟวนฬี่ต่อลงดิน
กรณีที่ 3 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเ๘ดโลเงอยู่ทั้งสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน ฎไม่มีการกั้นตาม
กรณีที่ 1) โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
ยกเว้น บริภัณฑ์ที่เข้าถึงเพือปฏิบตึงานจากด้านอื่นที่ไม่ใฯ่ด้านหลัง ฌ่ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบตึ
งานด้านหลังของบริภัณฑ์ก็ได้ ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงทางด้านหลังเพื่อทำงานในฟวนที่
ได้ปลดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว ต้องมีที่dางเพื่อปฏิบัติงานในแนวนอนไม่น้อยกว่า 0.75
เมตร ตลอดแนวของบริภัณฑ์
1.102.9 แผงสวิตช์เนละนเผงควบคุมที่มีความกว้างเกิน 1 80 เมตร ต้องมีทางเข้าทั้ง
สองข้างของแผงสวิตช์
ยกเว้น เมื่อด้านหน้าของตู้อุปกรณ์ ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นสองเท่าของที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1-2 ยอมให้มีทางเข้าทางเดียว ส่วนที่ภีไฟฟ้าและเปิดโล่งและอยู่ใกล้กับทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องมีการกันอย่างเหมาะสมตามข้อ 1.103
1.102.10 แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบิตงาน
ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียงเหนือพื้นที่ปฏิบิตงานและจัดให้สามารถซ่อม
นรือเปลี่ยนดวงโคมได้โดยไม่เกิดอันตรายจากส่วนที่มีไฟฟ้า
1.ฯ02.11 ส่วนที่มฟฟ้าและเปิดโล่ง
ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งซึ่งไม่มีการกั้น ถ้าอยู่เหนือพื้นที่ปฏิบิตงานต้องติด
1 ตั้งอยู่ในระดับสูงไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ ฯ-3

ตารางทื่ 1-3
ระดับความสูงของส่วนทื่มฟฟ้าและไม่มีที่กน
\ แรงตันไฟฟ้าระหว่างสายเส้นไฟ (วลต์) ระดับความสูง (เมตร)
1 1000-7,500 2.60
7,501-35,000 2.75
ข >35,000 2.75 + 0.0ฯ (เมตร/nิโลโวลต์)

 

กลับสู่หน้าก่อน