ตอน ข. นิยาม ที่ใช้ สำหรับ การติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงดันที่ระบุเกิน  1000 โวลต์ ขึ้นไป

1.98  ฟิวส์ (Fuse) หมายถึง อุปกรณ์ปัองกันกระแสเกิน ซึ่ง มีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลาย ด้วยความร้อน ที่เกิดจาก มีกระแสไหลผ่านเกินกำหนด ระบบไฟฟ้า
ฟิวส์ ประกอบด้วย ทุกส่วน ที่รวมกัน เพื่อ ทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็น หรือ ไม่เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ สำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า

ตัวฟิวส์แบบขับก๊าซ (Expulsion Fuse Unit or Expulsion Fuse) หมายถึง ตัวฟิวสั ที่มีการพุ่งระบายของก๊าซ ซึ่งเกิดจากอาร์ก และ สายของ ตัวยึดฟิวสั ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือ ใช้สปริงข่วย เป็นตัวดับอาร์ก

ตัวฟิวส์กำลัง (power Fuse Unit) หมายถึง ตัวฟิวสัที่อาจมีหรือไม่มีการพุ่งระบายหรือการควบคุมการพุ่งระบายของก๊าซ การดับอาร์ก ทำได้ โดย ให้อาร์ก ผ่านวัสดุแข็งวัสดุเป็นเมล็ด หรือของเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือ ใช้สปริงช่วย

ฟิวส์กำลังแบบพุ่งระบาย (vented power Fuse) หมายถึง ฟิวสัที่ออกแบบให้มีการพุ่งระบายก๊าซ ของเหลว หรือ อนุภาคแข็ง ออกสู่บรรยากาศ โดยรอบ เมื่อ ฟิวสั ตัดวงจร   ระบบไฟฟ้า        

ฟิวส์กำลังแบบไม่พุ่งระบาย (Nonvented power Fuse) หมายถึง ฟิวสั ที่ ไม่ได้ออกแบบ ให้ มีการพุ่งระบายของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคแข็ง ออกสู่บรรยากาศ โดยรอบ เมื่อฟิวสั ตัดวงจร

ฟิวส์กำลังแบบควบคุมการพุ่งระบาย (controlled vented power Fuse) หมายถึง
ฟิวส์ซึ่ง เมื่อ ตัดวงจรจะมีการควบคุม ไม่ให้มี อนุภาคแข็ง พุ่งออก สู่ บรรยากาศโดยรอบ
ฟัวสั ถูก ออกแบบ เพื่อ ให้ก๊าซ ที่เกิดขึ้นไม่ทำให้ ฉนวน ในส่วนที่ อยู่รอบ ตัวนำหลอมละลาย ลุกไหม้ หรึอ เสียหาย ทั้งนี้ ระยะห่าง ระหว่าง ช่องระบายก๊าซ และ ฉนวน หรึอ ส่วน ที่เป็นตัวนำ ต้องเป็นไปตาม คำแนะนำ ของ บริษัท ผู้ผลิต

ฟิวส์ควบ (Multiple Fuse) หมายถึง ชุดประกอบสำเร็จ ที่ มีฟิวสัเดี่ยวตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป

1.99 อุปกรณ์สวิตช์ (switching Device) หมายถึง อุปกรณ์ ที่ออกแบบเพื่อ สับ-ปลดวงจร ซึ่ง อาจจะเป็น วงจรเดี่ยว หรือ หลายวงจรก็ได้ ได้แก่

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณ์สวิตซ์ ซึ่ง มีคุณสมบัติ ใน
สภาวะปกติ สามารถ นำกระแส และ สับ-ปลดวงจร ตามพิกัด ได้โดย ปลอดภัย และใน
สภาวะวงจร ผิดปกติ เช่น เกิด การลัดวงจร ต้องสามารถ ทนกระแส และ ตัดกระแสลัด
วงจร ได้ตามที่ กำหนด

คัตเอาต์ (cutout) หมายถึง ชุดประกอบสำเร็จ ของที่รองรับฟิวสั ซึ่งอาจ มี ตัว ยึดฟิวสั
ตัว รับฟิวสั หรือ ใบมีดปลดวงจร อย่างใด อย่างหนึ่ง ตัวยึดฟิวสั หรือ ตัวรับฟิวสั อาจมีส่วน
ประกอบนำกระแส (ไสัฟิวสั) รวมอยู่ด้วย หรือ อาจทำหน้าที่ เป็นใบมีด ปลดวงจร โดยร่วมกับ ส่วนที่ ไม่หลอมละลาย

สวิตช์ปลตวงจร (Disconnecting switch, lsolating switch, Disconnector or lsolator) หมายถึง อุปกรณ์สวิตช์ ทางกล ออกแบบ ให้ใช้สำหรับ ปลดวงจร หรือ บริภัณฑ์ ออกจาก แหล่งจ่ายไฟ    ระบบไฟฟ้า  

เครื่องปลดวงจร (Disconnecting Means) หมายถึง อุปกรณ์ กลุ่มของอุปกรณ์ หรือ วิธีอื่นๆ ที่สามารถปลดตัวนำออกจากแหล่งจ่ายไฟ

สวิตช์ตัดวงจร (lnterrupter switch) หมายถึง อุปกรณ์สวิตช์ ชี่ง ออกแบบให้สามารถ นำกระแส และ สับ-ปลดวงจรได้ ตามค่ากระแส ที่ กำหนด

คัตเอาต์น้ำมัน (0il cutout or oil-Filled cutout) หมายถึง คัตเอาต์ ซึ่งมีที่รองรับ ฟิวสั ไสัฟิวสั หรือ ใบมีดปลดวงจร ทั้งหมด หรือบางส่วน ติดตั้ง ในน้ำมัน โดยหน้าสัมผัส และ ส่วนหลอมละลายของฟิวสั จะจมอยู่ในน้ำมันทั้งนมด เพื่อ ให้ การดับอาร์ก ซึ่งเกิดจาก การหลอมละลาย ของ ไสัฟิวสั หรือ การเปิดหน้าสัมผัส จะ เกิดอยู่ในน้ำมัน

สวิตช์น้ำมัน (0il switch) หมายถึง สวิตช์ ที่มีหน้าสัมผัส ทำงาน ใน น้ำมัน (หรือแอสคาเรล หรือ ของเหลวที่ เหมาะสมอื่น)

สวิตซ์ลัดผ่านเรกูเลเตอร์ (Regulator Bypass switch) หมายถึง อุปกรณ์เฉพาะ
หรือ กลุ่มของอุปกรณ์ ที่ ออกแบบ ให้ลัดผ่านเรกูเลเตอร์    ระบบไฟฟ้า

 

กลับสู่หน้าก่อน