ตอน ก. นิยามการใช้งานทั่วไป หน้า 2  ข้อกำหนด

1-8 บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทัวไป J่ฒ

1.60 ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand)
หมายถึง ค่าสูงสุดของความต้องการกำลังไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดอาจมี
ฟ๋บ หน่วยเป็นกิโลวัตต์ กิโลวาร์ เควีเอ หรือหน่วยอื่นตามต้องการ ข้อกำหนด  ข้อกำหนด
1.61 ชุตจุดจ่ายไฟฟัาเร็จรูป (Multloutlet Assembly) หมายถืง ช่องเดินสายบนพื้นผิวหรือ
ฝังที่ออกแบบให้จับยึดตัวนำและเข้ารับทั้งชนิดประกอบในสถานที่ติดตั้ง และชนิดที
ประกอบสำเร็จจากโรงงาน
1จ62 ไม่อัตโนมิต (Nonautomatic) หมายถึง การควบคุมที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในกรณีเครื่องควบคุมด้วยไฟฟ้า การควบคุมแบบไมเอัตโนมติไมได้หมายถึง เครื่องควบคุมด้วยมือ
เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงเครื่องควบคุมที่บุคคลจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
1.63 วงจรไม่ติดไฟ (Nonincendive circuit) หมายถึง วงจรที่อาร์ก หรือผลของความร้อน
ที่เกิตขึ้นระหว่างการใช้งานของบริภัณฑ์ หรือเนื่องจากการเปิดวงจร การลัดวงจร หรือ
การรั่วลงดินของสายไฟ ไม่ทำให้ก้าวที่ติดไฟ ไอระเหย หรือของผสมฝุ่นอากาศลุกติตไฟ
ภายใต้เงื่อนไขทดสอบที่กำหนต
t 1.น จุตจ่ายไฟ (outlet) หมายถึง จุดในระบบการเดินสายที่นำกระแสมาใช้กับบริภัณฑ์ใช้สอย
1.65 กระสเกิน (overcurrent) หมายถึง กระแสที่เกินค่าพิกัดกระแสของบริภัณฑ์หรือขนาด
กระแสของตัวนำ ซึ่งอาจมีผลมาจากโหลดเกิน การลัดวงจร หรือการมีกระแสรั่วลงดิน
ในบางกรณีบริภัณฑ์หรือตัวนำ อาจมีกระแสเกินคาพิกัดกระแสหรือขนาดกระแสได้ ดังนั้นมาตรฐาน
สำหรับการป้องกันกระแสเงินต้องกำหนดตามสถานการณ์เฉพาะ
1.66 โหลดเกิน (overload) หมายถึง การใช้งานเกินพิกัดปกติของบริภัณฑ์หรือใช้กระแสเกิน
ขนาดกระแสของตัวนำ ซึ่งหากเป็นอยู่ระยะเวลาหนึ่งจะทำให้เกิตความเสียหายและ
อันตรายเนื่องจากความร้อนเกินขนาด การลัดวงจรหรือการมีกระแสรั่วลงดินไม่ถือเป็น
โหลด เกิน
1.67 2ผงย่อย (panelboard) หมายถึง แผงเดี่ยวหรือกลุ่มของแผงเดี่ยวที่ออกแบบให้
ประกอบรวมกันเป็นแผงเดียวกัน ประกอบด้วย บัส อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอัตโนมิต
และมีหรือไม่มีสวิตช์สำหรับควบคุมแสงสว่าง ความร้อนหรือวงจรใฟฟ้ากำลัง แผงย่อย
เป็นแผงที่ออกแบบให้ติดตั้งไว้ในตู้หรือกล่องคัตเอาทต์ที่ติดบนผนังซื่งลามารถเข้าถึงได้
ทางด้านหน้าเท่านั้น

 

1-10 บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทั่วไป
1.68 การเดินสายภายใน (premises wiring (system)) หมายถึง การเดินสายทั้งภายใน
และภายนอกอาคารซึ่งประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้ากำลัง แสงสวาง ควบคุมและ
สัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องประกอบการเดินสาย ทั้งแบบเดินสายแบบติดตั้ง
ถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากจุดจ่ายจากสายของการไฟฟ้าฯ (ฟวนหลังเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ) หรือจุดจ่ายไฟของแหล่งกำเนิดจากระบบที่มีตัวจ่ายแยก
ต่างหาก การเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม มอเตอร์
เครื่องควบคุม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน
1.69 บุคคลที่มีคุณสมบัติหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (Qualifฐ1ed person) หมายถืง
บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และการใช้งานของบริภัณฑ์ รวมทั้งอันตรายที่
อาจ เกิด ขึ้น
1.70 ช่องเตินสาย (Raceway) หมายถึง ช่องเปิดซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับการเดินสายไฟฟ้า
หรือตัวนำหรือทำหน้าที่อื่นตามที่มาตรฐานนี้อนุญาต
ช่องเดินสายอาจเป็นโลหะหรือวัสดุฉนวน รวมทั้งท่อโลหะหนา ท่ออโลหะหนา ท่อโลหะหนาปาน
กลาง ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ท่อโลหะอ่อนบาง ท่อโลหะอ่อนหนา ท่ออโลหะอ่อน ท่อโลหะบาง
ฟองเดินสายใต้พื้น ช่องเดินสายใต้พื้นคอนกรีตโปร่ง ช่องเดินสายใต้พื้นโลหะโปร่ง ชองเดินสายบน
พื้น รางเดินสาย เคเบิลบัส และทางเดินบัส
1.71 ทนฝน (Rainproof) หมายถึง การสร้าง การป้องกัน หรือกระทำเพื่อไม่ให้ฝนมีผลต่อ
การทำงานของอุปกรณ์ภายใต้สภาวะการทดสอบทีเกำหนด
1.72 กันฝน (Raintight) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันไม่ให้น้าฝนเข้าไปได้ ภายใต้
สภาวะการทดสอบที่กำหนด
1.73 เข้ารับ (Receptacle) หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสติดตั้งเพื่อเป็นจุดจ่ายไฟสำหรับ
เต้าเสียบ 1 ตัว
1จ74 จุดจ่ายไฟชนิดเข้ารับ (Receptacฏe outlet) หมายถึง จุดจ่ายไฟที่ติดตั้งเต้ารับตั้งแต่
1 ชุดขึ้นไป
1.75 วงจรควบคุมจากระยะไกล (Remote-control circuit) หมายถึง วงจรที่ควบคุมวงจร
อื่นๆ ด้วยรีเลย์หรืออุปกรณี่อนที่เทียบเท่า

 

บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทัวไป 1-1 1
1 1.76 บริภัณฑ์ปิดผนึกได้ (sealable Equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่ถูกห่อหุ้มโดยโครง
สร้างหรือตูึ่ซงปิดผนึกหรือปิดกั้นจนไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้าได้ ถ้าไม่เปิดเครื่อง
ห่อหุ้ม บริภัณฑ์นี้อาจใช้งานโดยเปิดหรือไม่เปิดเครื่องห่อนุ้มก่อนก็ได้
1.77 ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก (separately Derived system) หมายถึง ระบบการ
เดินสายภายในซึ่งจ่ายไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือขดลวดคอน
เวอร์เตอร์ และไม่มีการต่อถึงกันทางไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งระบบสายติน กับสายจ่ายไฟฟ้า
จาก ระบบ อื่น
1.78 ระบบประธาน (seNice) หมายถึง บริภัณฑ์และตัวนำสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ไปยังระบบสายภายใน
1.79 ตัวนำประธาน (seNice conductors) หมายถึง ตัวนาที่ต่อระหว่างเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ กับบริภัณฑ์ประธาน (ทั้งระบบแรงสูงและแรงต่ำ)
ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายอากาศ (seN’1ce-Entrance conductors
overhead system) หมายถึง ตัวนำประธานที่ต่อระหว่างบริภัณฑ์ประธานกับเครื่องวัด
f หน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ที่เป็นระบบสายอากาศ
ตัวนำประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน (service-Entrance conductor
Underground system) หมายถึง ตัวนำประธานที่ต่อระหว่างบริภัณฑ์ประธานกับ
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ที่เป็นระบบสายใต้ดิน
1.80 สายจ่ายระบบประธานอากาศ (seNice Drop) หมายถึง ตัวนำประธานที่เป็นสาย
1่ อากาศจากเสาไฟฟ้าหรือจุดจับยึดถึงตัวนำประธานเข้าอาหารซึ่งดิดตั้งที่เสา ตัวอาคาร
หรือ โครงสร้าง
1.81 บริภัณฑ์ประธาน (se>ice Equipment) หรือเมนสวิตช์ หมายถึง บริภัณฑ์จำเป็น
1 โดยปกติประกอบด้วยเซอริกตเบรกเกอร์ หรือสวิตช์และฟิวสั และเครื่องประกอบต่างๆ
ตั้งอยู่ใกล้กับจุดทางเข้าของตัวนำประธานเข้าอาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมและ
1 ตัดวงจรทั้งหมดของระบบจ่ายไฟ
;.82 ผู้แสดงหน้าร้าน (show window) หมายถึง ตู้กระจกหน้าร้าน ซึงออกแบบสำหรับใช้
แสดงสินค้าหรือฟ้งโฆษณา ด้านหลังของผู้จะปิดทั้งหมด ปิดบางส่วนหรือเปิดทั้งหมดก็ได้

1.83 วงจรสัญญาณ  (Signaling circuit) หมายถึีง วงจรไฟฟ้าที่ทำให้บริภัณฑ์สัญญานทำงาน

1.84 แผงซวิตซ์ (Switchboard } หมายถึง แผงเดี่ยวขนาดใหญ่ หรือหลายแผงประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ติดตั้งสวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อุเ็กv๒ื 1๑1\ณึ ื1xึ _ ฒ1้ -=
เครื่องวัดต่างๆ ทั้งด้านหน้า ด้านนลัง หรือทั้งสองด้าน โดยทั่วไปแผงสวิตช์เขา้ถึงใด้ฬ้๊ง
ทางด่านหน้าและด้านหลังและไม่มีจุดประสงค์ให้ติดตั้งในตู้ (ดูคำว่า “แผงย่อย”)
1.85 สวิตช์ (swltch)
สวิตช์ลัดผ่านแยกวงจร (Bypass lsolatlon switch) หมายถึง สวิตช์ทำงานด้วยมือ
สำหรับใช้ร่วมกับสวิตช์ถ่ายโอน เพื่อเชื่อมต่อตัวนาสำหรับโหลดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
โดยตรงและตัดการใช้งานของสวิตช์ถ่ายโอนออก
สวิตซ์ใช้งานทัวไป (General-Use switch) หมายถึง สวิตช์ที่มีจุดประสงค์ให้ใช้ใน
วงจรจำหน่ายและวงจรย่อยทั่วไป กำหนดขนาดเป็นแอมแปร์ และสามารถตัดวงจรตาม
พิกัดกระแสและแรงตัน
สวิตช์ธรรมดาใช้งานทั่วไป (General-Use snap swจ่เch) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของ
สวิตTช้งานทั่วไปที่สร้างให้สามารถจัดตั้งเสมอพื้นผิวในกล่องอุปกรณ์ หรือบนฝากล่อง
จุดจ่ายไฟหรือการใข้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินสาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานนี้
สวิตช์แยกวงจร (lsolating switch) หมายถึง สวิตช์ที่ใช้สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าออกจาก
แหลงจายไฟฟ้า โดยไม่มีพิกัดตัดวงจรและใช้งานภายหลังจากปลดวงจรด้วยวิธีอื่นแล้ว
สวิตซ์วงจรมอเตอร์ (Motor-circuit switch) หมายถึง สวิตช์ที่มีพิภัดกำหนดขนาด
เป็นแรงม้า สามารถตัดวงจรที่มีกระแสโหลดเกินสู้ใสุดของมอเตอร์ที่มืพิกัดแรงมาเข้ากับ
สวิตช ที่แรงดันพิกัด
สวิตช์ถ่ายโอน (Transfer swจ่เch) หมายถึง สวิตช์สำหรับถ่ายโอน ตัวนำที่ต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่น เพื่อจ่ายโหลตให้กับตัวนำทีต่ออยู่นั้น
สวิตช์ถ่ายโอนอาจเป็นแบบอัตโนมตึหรือไม่กีได้
1.86 มีการป้องกันความร้อนเกิน (Thermally protected) เมื่อใช้กับมอเตอร์ หมายถึ
เมื่อปรากฏคำวา ไม่การป้องกันความร้อนเกิน” บนแผ่นป้ายประจำเครื่อง ฉสดงว่
มอเตอร์นั้นมีเครื่องป้องกันควาเม่ร้อนเกิน

 

บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทัวไป 1-13
1.87 เครื่องป้องกันความร้อนเกิน (Thermal protector) เมื่อใช้กับมอเตอร์ หมายถึง
อุปกรณ์ป้องกันที่ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ หรือมอเตอร์คอมเพรลเอร์
และเมื่อใช้งานอย่างถูกต้องแล้วจะป้องกันมอเตอรหม้เพราะการเกิดความร้อนเกิน
เนื่องจากโหลดเกินและความล้มเหลวในการเริ่มเดินเครื่อง
เครื่องป้องกันความร้อนเกินอาจประกอบด้วยฤปกรณ์ตรวจจับมากกว่า 1 ตัว ประกอบเข้าเป็นdวน
หนึ่งของมอเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมภายนอก
1.88 บริภัณฑ์ใช้สอย (Utilization Equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับ
งานอิเล็กทรอนิกสั ทางกล เคมี ความร้อน แสงสว่าง หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน
1.89 ระบายอากาศ (ventilated) หมายถึง การจัดให้มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียง
พอเพื่อถ่ายเทความร้อน ควัน หรือไอ ที่มีมากเกินออกไป
1 1.90 ของเหลวระเหยติดไฟ (volatile FIammable Liquid) หมายถึง ของเหลวติดไฟที่มีจุด
วาบไฟต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือของเหลวติดไฟที่มีอุณหภูมิลูงกว่าจุดวาบไฟของ
. ตัวเอง หรือของเหลวที่ไหม้ไฟได้ ประเภทที่ 2 ที่มีความดันไอไม่เกิน 276 กิโลพาสคัล
(40 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้วสัมบูรณ) ที่ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
ของ ตัวเอง
1จ91 แรงดัน (voltage) ของวงจร หมายถึง ค่ารากเฉลี่ยกำลังสองของความต่างศักย์สูงสุด
ระหว่างตัวนำ 2 สาย ในวงจรที่เกี่ยวข้องกัน
1.92 แรงดันที่ระบุ (voltage’ Nominal) หมายถึง ค่าระบุที่กำหนดในวงจรหรือระบบเพื่อ
จุดประสงค์ให้สะดวกในการเรียกประภทแรงดัน เข่น 416/240, 380/220 โวลต์ เป็นต้น
1ี แรงดันใช้งานจริงของวงจร อาจแตกต่างจากแรงดันที่ระบุในวิสัยที่กำหนด ซึ่งยังคงให้
บริภัณฑ์ทำงานได้เป็นที่พอใจ
. 1.93 แรงตันเทียบกับติน (voltage tO Ground) สำหรับวงจรที่มีการต่อลงดิน หมายถึง
แรงดันระหว่างตัวนำที่กำหนด กับจิตหรือตัวนำของวงจรที่ต่อลงดิน สำหรับวงจรที่ไม่ต่อ
ลงดิน หมายถึง แรงดันสูงสุดระหว่างตัวนำที่กำหนดกับตัวนำอื่นในวงจร
1.94 กันน้ำ (watedight) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันที่ไม่ให้ความชื้นเข้าไปในเครื่อง
ห่อนุ้มไต้ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด

w 1 14 0
_ บทที่นิยาม๘ละขัอก=าหนดทัวใป
r 1ข95 ทนสภาพอากาศ (weatherproof) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันซึเงเมื่ออยู์ใน
สภาวะเปิดโล่งต่อสภาพอากาศแล้วจะไม่มีผลต่อการทำงานของสิ่งนั้น
1.96 รางเดินสาย (wireway) หมายถึง ท่อสาย (Raceway) ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นรางพำ
จากแผนโลหะหืรออโลหะชนิดต้านนปลวเพลิงพับมีฝาปิด ดิดบานพับหืรอถอดออกได้
เพื่อใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้า อาจมีช่องระบายอากาศก็ได้ การติดทั้งต้องใชัวธีแขวนหรือ
มี ที่ รองรับ
1.97 อาคาร
อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือนข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงดั้งแต่
23 เมตร ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาด-
ฟ้า สำหรับอาการทรงจั่วหืรอปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ
ชั้นสูง สุด
อาคารขนาดใหญเ หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับ
ถนนตั้งแต่ 15 เมดรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1 000 ตาราง-
เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
+\ ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประ๕ท โดยมีพื้น
ที่รวมกันทุกชั้นหืรอชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแตเ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ตอ * eั้บเกิน }000โวลต ขน
-๗ฑ wWLJ งป็ ามท้โซ้ฟัาหรับการติดตงรันมโฟฟ้อNgร@ด๗ m ิ 9
s โ s @ $ เิ เ ฯ \ ฑ
1.98 ฟวส์ ฎFuse) หมายถึง อุปกรณ์ปัองกันกระแสเกินซึ่งมีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลาย
ด้วยความร้อนที่เกิดจากมีกระแสไหลผ่านเกินกำหนด
Fวสัประกอบด้วยทุก๙วนที่รวมกันเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหรือไม่เป็นอุปกรณ์ที
สมบขรณสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า
ตัวฟิวส์แบบขับก๊าซ (Expulsion Fuse Unit or Expulsion Fuse) หมายถึง ตัวฟิวสั
ที่มีการพุ่งระบายของก๊าซ ซึ่งเกิดจากอาร์กนเละสายของตัวยึดฟิวสั ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
หรือใช้ส3รงข่วย เป็นตัวดับอาร์ก

 

กลับสู่หน้าก่อน