ตอน ก. นิยามการใช้งานทั่วไป หน้า 1

1.1 เข้าถึงได้ (Accesslble) เมื่อใช้กับวิธีการเดินลาย หมายถืง ที่ซึ่งสามารถถอดหรือเปิดได้
โดยไมทำให้โครงสร้างหรือส่วนที่เสร็จแล้วของอาคารเสียหาย หรือที่ซึ่งไม่ถูกปิดอย่างถาวร
ด้วยโครงสร้างหรือส่วนที่เสร็จแล้วของอาคาร (ดูคำว่า “ซ่อน” และ “เปิดโล่ง”)

1.2 เข้าถึงได้ (Accesslble) เมื่อใช้กับบริภัณฑ์ หมายถืง ที่ซึ่งอนุญาตให้เข้าไปใกล้ได้โดยไม่
มีการกั้นด้วยประตูซึ่งถูกล็อก หรือติดกุญแจอยู่ พื้นยก หรือวิธีอื่น (ดูคำว่า “เข้าถึงได้ง่าย” )

1.3 เข้าถึงได้ง่าย (AccesslbleI Readlly) หมายถึงทืซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพือ
ปฏิบิตการ เปลี่ยนหรือตรวจสอบ โดยไม่ทำใหะเข้าถึงต้องปีนข้ามหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีด
ขวาง หรือใช้บันไดหยิบยกได้หรือใช้เก้าอี้ ฯลฯ   นิยามการใช้งานทั่วไป

1.4 ขนาดกระนส (Ampaclty) หมายถึง ปริมาณกระแส ซึ่งตัวนำยอมให้ไหลผ่านอยางต่อ
เนื่องในภาวะการใช้งาน โดยไม่ทำให้พิกัดอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด มีหน่วยเป็นแอมแปร์

1.5 เครื่องใช้ไฟฟ้า (Appliance) หมายถืง บริภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยทั่วไปนอกจากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยปกติสร้างขึ้นเป็นขนาดมาตรฐานสากล โดยจัดตั้งหรือประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียว เพื่อใช้งานในหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องผสมอาหาร เครื่องทอด และอื่นๆ

1.6 รับรอง (Approved) หมายถึง เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

1.7 แอสคาเรล (Askarel) หมายถึง สารไม่ติดไฟประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบขึ้น
จากคลอรีนใช้เป็นฉนวนทางไฟฟ้า

1.8 เต้าเสียบ (Attachment plug) หมายถึง อุปกรณ์ที่สอดเข้าไปในเต้ารับแล้วทำให้เกิดการต่อระหว่างตัวนำของสายอ่อนที่ติดเต้าเสียบกับตัวนำที่ต่ออย่างถาวรกับเต้ารับ

1.9 อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การทำงานได้โดยกลไกของตัวเอง เมื่อมีการกระตุ้น อันไม่ใช่การกระทำของบุคคล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกระแส แรงดัน อุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกล

1.10 การต่อฝาก (Bonding) หมายถึง การต่อถึงกันอย่างถาวรของส่วนที่เป็นโลหะให้เกิดเป็น
ทางนำไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และสามารถนำกระแสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

1.1 1 สายต่อฝาก (Bonding Jumper) หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อระหว่างส่วนที่เป็นโลหะที่ต้องการต่อถึงกันทางไฟฟ้า

1.12 สายต่อฝากของวงจร (Bonding Jumper ,  c1rcuit) หมายถึง การต่อระหว่างส่วนของ
ตัวนำในวงจรเพื่อให้ได้ขนาดกระแสตามขนาดพิกัดของวงจร

1 13 สายต่อฝากของบริภัณฑ์ (Bonding Jumper , Equipment) หมายถึง สายต่อฝาก
ระหว่างสายดินของบริภัณฑ์ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป

1.14 สายต่อฝากประธาน (Bonding Jumper , Main) หมายถึง สายต่อฝากที่ต่อระหว่างตัว-
นำที่มีการต่อลงดินกับตัวนำต่อลงดิน (สายดิน) ที่ตำแหน่งด้านไฟเข้าของบริภัณฑ์ประธาน

1.15 วงจรย่อย (Branch circuit) หมายถึง ตัวนำวงจรในวงจรระหว่างอุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกินจุตสุดท้ายกับจุดจ่ายไฟ ซึื้งอาจแบ่งออกได้ดังนี้

วงจรย่อยฟัาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (Branch circuit , Appliance) หมายถึง วงจรย่อ่ยที่จ่ายไฟฟ้าให้จุดจ่ายไฟที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาต่อมากกว่า 1 จุดขึ้นไป เช่น วงจรไม่มีกา
ต่อจากสายดวงโคม

วงจรย่อยสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป (Branch circuit , General purpose) หมายถึง
วงจรย่อยที่จ่ายไฟฟ้าให้กับจุดจ่ายไฟเพื่อใช้สำหรับแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า
วงจรย่อยเฉพาะ (Branch cจ่rcuit , lndividual) หมายถึง วงจรย่อยที่จ่ายไฟฟ้าให้
บริภัณฑ์ใช้สอยหนึ่งชิ้นเท่านั้น  นิยามการใช้งานทั่วไป

วงจรย่อยหลายสาย (Branch circuit ,  Multiwire) หมายถึง วงจรย่อยซึ่งประกอบด้วยสายที่ไม่ถูกต่อลงดินตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปซึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสาย และมีสายที่มีการต่อลงดิน 1 สาย โดยความต่างศักย์ไฟฟ้าของสายที่ไม่ถูกต่อลงดินแต่ละสายจะต้องเท่ากันและสายที่มีการต่อลงดินจะต้องต่อเข้ากับสายนิวทรัลหรือสายที่มีการต่อลง
ดิน ของ ระบบ

1.16 ตู้ (cabinet) หมายถึง เครื่องห่อหุ้มที่ออกแบบให้ติดตั้งบนพื้นผิวหรือติดผนัง โดยมีกรอบ ด้าน และฝาปิดซึ่งเปิดได้

1.17 รางเคเบิล (Cable Trays) หมายถึง รางเปิดซึ่งทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟใช้สำหรับรองรับและจับยึดสายเคเบิล  นิยามการใช้งานทั่วไป

1.18 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณซี่งถูกออกแบบให้ปิดและเปิด
วงจรโดยไม่อัตโนมิติ และให้เปิดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไหลผ่านเกินกำหนด โดยเซอร์กิตเบรกเกอรม่เสยหายเมื่อใช้งานภายในพิกัด

ปรับได้ (Adjustable) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่
สามารถตั้งค่ากระแสต่างๆ เพื่อปลดวงจรได้ภายในเวลาที่กำหนด

ปลดวงจรทันที (lnstantaneouS Trip) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิต
เบรกเกอร์ที่ปลดวงจพันที โดยไม่มีการหน่วงเวลา

เวลาผกผัน (lnverse Time) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่
มีการหน่วงเวลาในการปลดวงจรโดยที่การหน่วงเวลานั้นจะลดลงเมื่อกระแสเพิ่มขึ้น

ปรับไมได้ (Nonadjustable) เมื่อใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่สามารถปรับค่ากระแสหรือเวลาในการปลดวงจร

การปรับตั้ง (setting) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง ค่ากระแส และ/หรือเวลาของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งถูกตั้งไว้เพื่อปลดวงจร  นิยามการใช้งานทั่วไป

1.19 ซ่อน (concealed) หมายถึง ทำให้เข้าถึงไม่ได้โดยสิ่งก่อสร้าง หรือส่วนของอาคาร สาย _ 11์ื 1
ไฟฟ้าในช่องเดินสายที่ซ่อน ถือว่าเป็นที่ซ่อน ถึงแม้ว่าอาจจะเข้าถึงได้โดยการดึงออกมาุ -1111[
1.20 ตัวนำ (conductor) 1pl} u1T111
ตัวนำเปลือย (Bare conductor) หมายถึง ตัวนำที่ไม่มีการห้จม หรือไม่มีฉนวนไฟฟ้าใดๆ เ่งเ=1ิ่r11น่
ตัวนำหุ้ม (covered conductor) หมายถึง ตัวนำที่หุ้มต้วยวัสตุที่มีส่วนประกอบหรือมี ท Y1
ความหนาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐานนี้
ตัวนำหุ้มฉนวน (lnsulated conductor) หมายถึง ตัวนำที่หุ้มด้วยวัสดุที่มีฟวนประกอบ
และมีความหนาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า
1.21 ข้อต่อเปิต (conduit Body) หมายถึง ส่วนแยกต่างหากของระบบท่อร้อยสายที่จุดต่อ x
ระหว่างส่วนของระบบตั้งแต่ 2 ส่วนขั้นไป หรือจุดปลายของระบบเพื่อให้เข้าถึงระบบ
สายได้โดยฝาครอบที่ถอดได้ กล่อง เช่น ชนิด FS และ FD หรือกล่องโลหะหล่อ กล่อง
โลหะแผ่นที่ใหญ่ ไม่ถือว่าเป็นข้อต่อเปิด
1.22 ตัวต่อสายแบบบีบ (connector’ pressure) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ต่อระหว่างตัวนำ K๋
ตั้งแต่ 2 ตัวนำขึ้นไป หรือระหว่างตัวนำตั้งแต่ 1 ตัวนำขึ้นไปกับขั้วสาย โดยใช้แรงกด
ทางกลไม่ใช้การบัดกรี –
1.23 โหลดต่อเนื่อง (continuouS Load) หมายถึง โหลดที่คาดว่ากระแสสูงสุดที่คงที่ติดต่อ
กันตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป.
1.24 เครื่องควบคุม (controller) หมายถึง อุปกรณ์ หรือกลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกำลัง
ไฟฟ้าที่ฟงไปยังเครื่องสำเร็จที่ต่อกับเครื่องควบคุมนั้น +ใ
1.25 ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองดง (copper clad AI˜minum conductor) หมายถึง
ตัวนำที่ทำจากแท่งอะลูมิเนียมหุ้มด้วยทองแดง โดยประสานทองแดงกับแกน
อะลูมิเนียมด้วยวิธีโลหการ และต้องมีทองแดงอย่างต่ำร้อยละ 10 ของพื้นที่หน้าตัดของ
ตัวนำเดี่ยว หรือของแต่ละเสันของตัวนำตีเกลียว

1 1.26 ด้านหน้าไม่มีไฟ (Dead Front) หมายถึง ด้านที่ใช้ปฏิบิตงานของบริภัณฑ์ ไม่มีส่วนที่

1ิ๓ู มีไฟฟ้าเปิดโล่งสู่บุคคล.
1.27 ดีมานด์แฟกเตอร์ (Demand Factor) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความต้องการสูงสุด
๗.1 ของระบบหรือส่วนของระบบกับโหลดทั้งหมด ที่ต่อเข้ากับระบบหรือส่วนของระบบที่
พิจารณา
จ้ 1.28 อุปกรณ์ (Device) หมายถึง หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้า ที่มุ่งหมา1ยให้เป็นทางผ่านของ
11ิ กระแสไฟฟ้าแต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
+ื1– 1.29 เครื่องปลดวงจร (Disconnecting Means) หมายถึง อุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์
>ึืจ1N หรือสิ่งอื่นที่สามารถปลดตัวนำในวงจรออกจากแหล่งจ่าย
11จ1น 1.30 ทนฝุ่น (Dustproof) หมายถึง การสร้างหรือการป้องกันซึ่งทำให้ขุ่นไม่มีผลต่อการทำ-
1่ี=ื งานของสิ่งนั้นๆ
11ั๊สัี 1.31 กันฝุ่น (Dusttight) หมายถึง การสร้างซึ่งทำให้ขุ่นไม่สามารถเข้าไปข้างในสิ่งห่อหุ้ม
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการทดสอบที่กำหนดโตยเฉพาะ
1่จ๕ 1.32 ใช้งาน (Duty)
”\ ใช้งานต่อเนื่อง (continuouS Duty) หมายถึง การใช้งานที่มีโหลดเกือบคงที่ โดยมี
i ระยะเวลานานไม่จำกัด
f1>1 ใช้งานเป็นระยะ (lntermiuent Duty) หมายถึง การใช้งานเป็นช่วงสลับกัน เช่น (1) ช่วง
1f มีโหลด และไร้โหลด หรือ (2) ช่วงมีโหลด และพัก หรือ (3) ช่วงมีโหลด ไร้โหลด และพัก \
1E่ ใช้งานเป็นคาบ (periodiC Duty) หมายถืง การใช้งานเป็นระยะซึ่งภาวะโหลดกลับมี
เ่1จ ขึ้นอีกอย่างสม่ำเสมอ
11ั้พ ใช้งานระยะสั้น (shod-Time Duty) หมายถึง การใช้งานที่มีโหลตมากเกือบคงที่ โตย
Lจ มีระยะเวลาสั้นและจำกัด
1 ใช้งานไม่แน่นอน (vaving Duty) หมายถึง การใช้งานซึ่งทั้งขนาตโหลดและช่วงเวลา
พ่่. ที่มีโหลดเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอน
1.33 ป้ายไฟฟ้า (EIectric sign) หมายถืง บริภัณฑ์ที่ยึดอยู่กับที่ ประจำที่หรือหยิบยกได้ ที่มี
11่ การส่องสว่างทางไฟฟ้าโดยมีข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่ออกแบบ เพื่อแสดงให้ทราบ
.11่ หรือเพื่อดึงดูดความสนใจ

 

1-6 บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทัวไป
1.34 ล้อม (Enclosed) หมายถึง ล้อมรอบด้วยกล่อง ที่ครอบ รั้ว หรือผนังเพื่อป้องกันบุคคล
มิให้สัมผัสกับส่วนที่มีแรงดันโดยบังเอิญ
1.35 เครื่องห่อหุ้ม หรือ ที่ล้อม (Enclosure) หมายถึง กล่องหรือกรอบของเครื่องสำเร็จ
หรือรั้ว หรือ ผนังที่ล้อมรอบการติดตั้งเพื่อป้องกันบุคคลมิให้สัมผัสกับส่วนที่มีแรงดัน
ไฟฟ้า หรือเพื่อป้องกันบริภัณฑม่ให้เสยหาย
1.36 บริภัณฑ์ (Equipment) หมายถึง สิ่งซึ่งรวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ ฐปกรณ์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า ดวงโคม เครื่องสำเร็จและลิ่งอื่นที่คล้ายกัน ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือใช้ในการต่อเข้า
กับการติดตั้งทางไฟฟ้า
1.37 เครื่องฬาเร็จทนระเบิด (Explosionproof Apparatus) หมายถึง เครื่องสำเร็จที่อยู่ใน
ที่ล้อม ซึ่งสามารถทนการระเบิดของก๊าซ หรือไอบางชนิด ซึ่งเกิดขึ้นภายในและป้องกัน
การจุดระเบิดของก๊าซหรือไอบางชนิด รอบๆ ที่ล้อมโดยการสปาร์ก วาบไฟ หรือการ
Y\ ระเบิดของก๊าซหรือไอภายใน รวมทั้งในการใช้งานไม่ก่อให้เกิดอุณหภูมิภายนอกสูงพอที่
จะทำให้บรรยากาศที่ติดไฟไดึ่ซงล้อมรอบอญ่ภายนอก จุดระเบิดได้
1.38 เปิดโล่ง (Exposed) เมื่อใข้กับส่วนที่มีไฟฟ้า หมายถึง สภาพทีบุคคลสามารถสัมผัส
หรือเข้าไปใกล้เกินระยะปลอดภัยโดยพลั้งเผลอได้ รวมถึงส่วนที่ไม่มีการกั้น ไม่มีการ
แยกออกหรือไม่มีการฉนวนอย่างเหมาะลม
1.39 เปิดโลง (Exposed) เมื่อใช้กับวิธีการเดินลาย หมายถึง อยู่บนหรือติดกับพื้นผิวหรืออยู่
ด้านหลังของแพงที่ออกแบบให้เข้าถึงได้
1.40 สายป้อน (Feede1r) หมายถึง ตัวนำของวงจรระหว่างบริภัณฑ์ประธาน หรือแหล่งจ่าย
ไฟของระบบติดตั้งแยกต่างหากกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเงินของวงจรย่อยตัวสุดท้าย
1.41 เครื่องประกอบ (Fihing) หมายถึง ฟวนประกอบ เช่น แป้นเกลียวกันคลาย บุชซิ่ง หรือ
ฟวนอื่นๆ ของระบบการเดินสายที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า
1.42 ลงติน หรือการต่อลงดิน (Ground) หมายถึง การต่อตัวนำ๒่ว่าโดยตั้งใจหรือบังเอิญ
ระหว่างวงจรไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์กับดินหรือกับส่วนที่เป็นตัวนำซึ่งทำหน้าที่แทนดิน
1.43 ต่อลงติน (Grounded)หมายถืง ต่อลงดินหรือต่อกับส่วนที่เป็นตัวนำซึ่งทำหน้าที่แทนดิน

 

1 บทที่ ฯ นิยามและข้อกำหนดทั่วไป –
1*M ต่อลงดินอย่างมีประ\ทธิผล (Grounded’ E#edively) หมายถึง การต่อลงดินโดยต่รง
อย่างตั้งใจ หรือโดยผ่านอิมพีแดนซ์ที่มีค่าต่ำเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดแรงตันตกคร่อม
Y มากจนทำให้เกิดอันตรายต่อบริภัณฑ์ที่ต่ออยู่ หรือต่อบุคคล
1.45 ตัวนำที่มีการต่อลงดิน (Grounded conductor) หมายถึง ระบบหรือตัวนำในวงจรที
ต่อลงดินโดยตั้งใจ
+ 1.46 ตัวนำฟัาหรับต่อลงดินหรือสายดิน (Grounding conductor) หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อ
บริภัณฑ์หรือวงจรที่ต้องต่อลงดินของระบบการเดินสายเข้ากับหลักดิน
1.47 ตัวนำฟัาหรับต่อลงดินหรือสายดินของบริภัณฑ์ (Grounding conductor
Equipment) หมายถึง ตัวนำที่ใช้ต่อฟวนโลหะที่ไม่นำกระแสของบริภัณฑ์ ช่องเดินสาย
ที่ล้อม เข้ากับตัวนำที่มีการต่อลงดินของระบบและ/หรือตัวนำต่อหลักดินที่บริภัณฑ
ประธาน หรือที่แหล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก
1.48 ตัวนำต่อหลักดินหรีอสายต่อหลักดิน (Grounding EIectrode conductor) หมายถึง
ตัวนำที่ใช้ต่อหลักดิน กับตัวนำสำหรับต่อลงดินของบริภัณฑ์ และ/หรือ กับตัวนำที่มีการ
ต่อลงดินของวงจรที่บริภัณฑ์ประธาน หรือที่แนล่งจ่ายไฟของระบบจ่ายแยกต่างหาก
1.49 เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน (Ground-Fault circuit-lnterrupter)
หรือเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual current Device หรือ RCD) หมายถึง อุปกรณ์ที่มุ่ง
หมายสำหรับป้องกันบุคคล โดยทำหน้าที่ตัดวงจรหรือส่วนของ วงจรภายในเวลาที
กำหนดเมื่อกระแสรั่วลงดินเกินค่าที่กำหนดไว้แต่น้อยกว่าค่าที่อุปกรณ์ป้องกันกระแส
เกินของวงจรแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน
1.50 การป้องกันกระณสรัวลงดินของบริภัณฑ์ (Ground-Fault protection of
! Equipment) หมายถึง ระบบที่มุ่งหมายเพื่อป้องกันบริภัณฑม่ให้เสยหายเนื่องจาก
กระแสรั่วลงดิน โดยทำให้เครื่องปลดวงจรตัดตัวนำที่ไม่ถูกต่อลงดินในวงจรที่กระแส
เ่ รั่วลงดิน การป้องกันนี้ต้องมีระดับกระแสน้อยกว่าค่าที่อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของ
วงจรแหล่งจ่ายไฟจะทำงาน
1.51 กน (Guarded) หมายถึง ป้องกันด้วยที่หุ้ม กล่อง ตัวคั่น ราง รั้ว ฉาก พื้นยก เพื่อมิให้
บุคคลหรือวัตถุเข้าใกล้หรือสัมผัสกับจุดที่อาจเป็นอันตรายได้

 

1.52 ระบบแรงสูง (High voltage system). 1
หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างเฟส (phase) เกิน 1 000 โวลต์
1.53 ช่องขึ้นลง (Hoisฌay) หมายถึง คล่องขึ้นลง ทางขึ้นลง หรือช่องหรือที่ว่างในแนวดิ่งที่ + ห่
ออกแบบให้ใช้กับลิฟต์ หรือที่ฟงอาหาร 11ฟ่
1.54 อยู่ในสายตา (ln sight From’ with;n sight From’ within sight) เมื่อมาตรฐานนี้
กำหนดว่าบริภัณฑ์หนึ่งอยู่ในสายตาจากบริภัณฑี่อน หมายถึง ระยะที่ต้องมองเห็นได้
ระหว่างบริภัณฑ์ที่กำหนดกับบริภัณฑี่อนและต้องมีระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร
1.55 พิกัดตัดวงจร หรือพิกัดตัดกระแส (เกเerrupting Rating) หมายถึง กระแสสูงสุด
ณ แรงดันที่กำหนด ที่อุปกรณ์ถูกประสงค์ให้ตัดวงจรที่ภาวะที่กำหนดในมาตรฐาน
การ ทดสอบ
ญ บริภัณฑ์ที่ประสงค์จะให้ตัดกระแสที่ไม่ใช่กระแสลัดวงจร อาจมีพิกัดตัดวงจรเป็น
อย่างอื่น เช่น พิกัดแรงม้า หรือพิกัดกระแสล็อกโรเตอร์
1.56 แยกออก (lsolated) หมายถึง บุคคลเข้าถึงได้ยาก นอกจากจะใช้ เครื่องมือพิเศษ
1.57 จุตจ่ายไฟ2สงสว่าง (Lighting outlet) หมายถึง จุดจ่ายไฟที่ต่อเข้าโดยตรงกับขั้วรับ
หลอด ดวงโคม หรือต่อกับปลายลายอ่อนที่อีกด้านหนึ่งต่อกับขั้วญัหลอดในดวงโคมแขวน
1.58 สถานที่ (Location)
สถานทีุ่น (DamP Location) หมายถึง สถานที่ใต้หลังคาซึ่งมีการป้องกันเป็นบางฟวน
ระเบียงที่มีหลังคาและสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และสถานที่ภายในอาคารที่มี
ความชื้นปานกลาง เช่น ห้องใต้ดินและห้องเย็นเก็บของ
สถานที่แห้ง (Dฯ Location) หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติไม่มีความชื้น หรือเป็ยก สถานที่
แห้งอาจมีความชื้นหรือเรียกได้ชั่วคราว เช่น อาคารที่กำลังก่อสร้าง
iิk’ สถานที่เปียก (wet Location) หมายถึง สถานที่ให้พื้นดินหรือในแผ่นคอนกรีต หรือใน
อิฐที่ตั้งติดอยู่กับดินและสถานที่ที่มีน้ำหรือของเหลวอื่น เช่น บริเวณล้างพาหนะ และ
สถานะที่เปิดโล่งที่ไม่มีที่ปกคลุม
1.59 ระบบJรงต่ำ (Low voltage system)
หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างเฟส (phase) ไม่เกิน 1,000 โวลต์

 

กลับสู่หน้าก่อน