บทที่ 1 นิยาม และข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ l
นิยามและขอกาหนดทั่วไป
นิยามและข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุไว้ในมาตรฐานเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ื่อความหมาย ใช้เรียกชื่อและอธิบายลักษณะรูปเเบบหรือการกระทำ เพื่อให้ผู้ใช้มาตรฐานได้เข้าใจ ขอบเขต และลักษณะอุปกรณ์หรือการกระทำที่กำหนตไว้ในมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 ตอน โดย 2 ตอนแรกเปันคำนิยามสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำกับระบบไฟฟ้าแรงสูง

ตอน ค เป็นข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าทัวไปทีสำคัญ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติในงานออกแบบและติดตั้งเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมันคงและปลอดภัย ทั้งยังได้คำนึงถืงการตรวจสอบบำรุงร้กษาให้ลามารถกระทำได้ทั่วถึง และตอน ง เป็นข้อกำหนดระยะห่างทางไฟฟ้าในการติดตั้งสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน เพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบและติดตั้งให้มีระยะห่างจากตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างได้ระยะที่ปลอดภัย

ตอน ก.-1 นิยามการใช้งานทั่วไป

ตอน ก.-2 นิยามการใช้งานทั่วไป

ตอน ข.

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าก่อน